สารพันปัญหา
1. คำถาม : ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครสอบผิดพลาดในกรณีดังต่อไปนี้ ผิด ได้แก่ เลขประจำตัวประชาชน, ชื่อตัว, นามสกุล, คำนำหน้านาม ต้องดำเนินการอย่างไร
คำตอบ : สำหรับผู้สมัครที่กรอกข้อมูลต่อไปนี้ ผิด ได้แก่ เลขประตัวประชาชน, ชื่อตัว ชื่อสกุล, คำนำหน้านาม ให้ยื่นขอแก้ไขข้อมูลโดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้ 
     (1) แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
     (2) ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
     (3) หลักฐานการชำระเงินจาก บมจ.ธนาคารกรุงไทย
     (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้อง ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 
ในวันและเวลาราชการ ได้ 2 ทาง ดังนี้
     (1) ยื่นด้วยตนเองได้ที่ กรมการพัฒนาชุมชน อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
     (2) ส่งทางโทรสาร (Fax) หมายเลข 02-143-8914, 02-143-8915 กรณีที่ส่งเอกสารทางโทรสาร (Fax) แล้ว ต้องโทรศัพท์เข้ามาสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันการได้รับเอกสารด้วย ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 02-141-6379, 02-141-6173, 02-141-6384, 02-141-6200, 02-141-6174, และ 02-141-2675
 
2. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่ 
คำตอบ : ผู้ที่กรอกใบสมัครฯ ผิดพลาดในกรณีอื่นๆ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขให้ เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วนตามข้อ 1. ในวันสอบสัมภาษณ์
3. คำถาม : หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้วจะยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ทั้งนี้ในวันสอบข้อเขียนหรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้องนำ หลักฐานพร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
4. คำถาม :  เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตในวันใด 
คำตอบ : ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบแข่งขัน สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2563  ที่เว็บไซต์ https://cdd.thaijobjob.com/ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
5. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
คำตอบ : 

ที่

ช่องทางการชำระเงิน

เวลาที่รับชำระเงิน

1

เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ

เวลาทำการของธนาคาร

2

เครื่อง ATM ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย

ตลอด 24 ชั่วโมง

(ยกเว้น วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เริ่มเปิดรับชำระเงินตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป และวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ปิดรับชำระเงินเวลา 22.00 น.)

3

ระบบ Internet Banking

(KTB netbank / Krungthai NEXT)
*เลือก Company Code "9183"

ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
6. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครเท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  จำนวนตำแหน่งละ 430 บาท  ซึ่งประกอบด้วย
-  ค่าธรรมเนียมสอบ  จำนวน 400 บาท 
-  ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต  จำนวน 30  บาท 
เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
7. คำถาม : การประกาศรายชื่อเมื่อไร
คำตอบ : กรมการพัฒนาชุมชน จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ทางเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน www.personnel.cdd.go.th หรือ https://cdd.thaijobjob.com หัวข้อ "ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้)"
8. คำถาม : พิมพ์ใบสมัครตัวจริงได้ที่ไหนและเมื่อไร
คำตอบ : ผู้สมัครที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบ โดยจะกำหนดเลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบสถานะของการชำระเงินได้ภายหลังการชำระเงิน ที่เว็บไซต์ https://cdd.thaijobjob.com โดยเลือกหัวข้อ "ตรวจสถานะการสมัครสอบ"
9. คำถาม : ผู้มีสิทธิสมัครสอบต้องสำเร็จการศึกษาเมื่อใด
คำตอบ : ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษา ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 8 ธันวาคม 2563
10. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มงานสรรหาและประเมินผล กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน ชั้น 5 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์หมายเลข 02-141-6173, 02-141-6384, 02-141-6200, 02-141-6379, 02-141-6174, และ 02-141-2675 โทรสารหมายเลข 02-143-8914, 02-143-8915
ในวันและเวลาราชการ 
10. คำถาม :  หากต้องการตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับคุณวุฒิตามที่ ก.พ. รับรอง สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ :  ทางเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน www.personnel.cdd.go.th หรือ https://cdd.thaijobjob.com หัวข้อ "ตรวจสอบคุณวุฒิตามที่ ก.พ. รับรอง?
11. คำถาม :  หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ :  ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. หรือ Line ID : @thaijobjob