ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  หนังสือแจ้งผู้ผ่านการเลือกสรรมารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้าง
                          1. ตำแหน่งนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ลำดับที่ 1-13
                          2. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ลำดับที่ 1-4
                          3. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลำดับที่ 1-2
                          4. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ลำดับที่ 1

โทร.02-141-6173, 02-141-6384, 02-141-6200, 02-141-6379, 02-141-6174, 02-141-2675
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)


โทร.02-141-6173, 02-141-6384, 02-141-6200, 02-141-6379, 02-141-6174, 02-141-2675
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้สมัคร กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง  รายชื่อผู้สมัคร กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน

1. รายชื่อผู้สมัคร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  1.1 ตำแหน่งนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน (ผนวก ก-1)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  1.2 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (ผนวก ก-2)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  1.3 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ผนวก ก-3)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  1.4 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ผนวก ก-4)

2. ผังที่นั่งสอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  2.1 ตำแหน่งนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน (ผนวก ข-1)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  2.2 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (ผนวก ข-2)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  2.3 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ผนวก ข-3)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  2.4 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ผนวก ข-4)

3. แผนที่สถานที่สอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  3.1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  3.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แบบคำร้อง 1 ใช้กรณีไม่มีชื่อในประกาศ (ยื่นที่กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แบบคำร้อง 2 ใช้กรณีที่ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ไม่ถูกต้อง (ยื่นที่กองอำนวยการสอบ ณ สถานที่สอบที่ตนเองมีรายชื่อ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2561)

หมายเหตุ : ขอความร่วมมือผู้เข้าสอบเดินทางไปสถานที่สอบด้วยรถโดยสารสาธารณะ เนื่องจากสถานที่สอบไม่มีพื้นที่เพียงพอสำหรับจอดรถยนต์ส่วนตัว

ประกาศกรมพัฒนาชุมชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมพัฒนาชุมชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป